MENU
X
Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

Vilkår og betingelser

1.      Ordremodtagelse

 1. Enhver ordre modtages under forbehold af strejke, lock-out, ulykkestilfælde eller andet force majeure, herunder svigtende leverance fra råvarer- og underleverandører.
 2. Sælgeren er berettiget til at forskyde den på forsiden angivne leveringstermin med maksimalt 30 dage efter angivet leveringsdato.
 3. Finder selskabet anledning til at indhente yderligere oplysninger med henblik på ordrens behørige udførelse eller på anden måde søge nogle forhold afklaret, udskydes selskabets leveringstid tilsvarende.
 4. Kunden er ikke berettiget til at ændre eller annullere afgivet ordre senere end 6 uger før angivet leveringsdato.
 5. Selskabet forbeholder sig ret til at levere enhver ordre i henseende til kvantitet med en margin på +/- 10%.

 2.      Reklamation

 1. Såfremt kunden finder en leverance mangelfuld, skal reklamationen ske omgående efter det tidspunkt hvor mangler tidligst har kunnet konstateres og senest 30 dage efter varens modtagelse.
 2. En reklamation skal fremsættes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl og mangler består og evt. være ledsaget af prøver eller andet, hvorved selskabet sættes i stand til at vurdere det påklagede forhold. En reklamation anses ikke, med mindre andet er aftalt, for fremsat før alle fornødne oplysninger foreligger for selskabet.
 3. Forhold, som må antages at have forligget ved tidligere leverancer til samme kunde, men som ikke er gjort gældende som fejl eller mangler, kan ikke gøres gældende som fejl eller mangler ved senere leverance, med mindre der dokumenteres, at pågældende forhold under hensyn til særlige gældende vilkår for den senere leverance bevirker, at der foreligger en fejl eller mangel.
 1. Den omstændighed, at selskabet optager en reklamation til undersøgelse eller optager forhandlinger i anledning af reklamationens fremsættelse, afskærer ikke selskabet fra at gøre gældende at reklamationen er for sent fremsat eller selskabets hæftelse er begrænset, med mindre selskabet har angivet tilbud om erstatning eller anden kompensation uden angivelse af, at tilbudet er afgivet uden præjudice for senere retslig afgørelse.

 Selskabets hæftelse.

I tilfælde af berettiget reklamation er selskabet for egen regning berettiget til at søge fejl eller mangler afhjulpet. Ønsker selskabet ikke dette, eller kan afhjælpning ikke finde sted, hæfter selskabet alene for kundens udgifter til de leverede varer, men ikke for tabt avance eller for noget krav hidrørende fra 3. mand.

 Andre regler

 1. Markedsføring med angivelse af tekniske informationer eller andre oplysninger hidrørende fra selskabet, eller anden brug af sådan information m.v. overfor 3. mand, må ikke finde sted uden selskabets godkendelse, og en sådan eventuel godkendelse kan i øvrigt aldrig pådrage selskabet ansvar.
 2. Ved overskridelse af vore betalingsbetingelser, beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdatoen.
 3. 2. sortering medsendes, faktureres med - 25%.

Værneting og retsgrundlag

Værneting er Sø- & Handelsretten i København. Retsforholdet mellem selskabet og kunden skal i enhver henseende afgøres efter dansk rets regler.

Vi bruger cookies

Læs vores Privat Politik og Cookies Politik

Acceptér